Usługi

Usługi zapewnienia jakości i kontroli na placu budowy

Usługa nadzoru nad montażem może obejmować następujące elementy:

 

 • Zapewnienie systemu zarządzania jakością na placu budowy
 • Kontrola dostaw dostarczonych na budowę pod względem ich kompletności i stanu technicznego
 • Kontrola procedur spawalniczych (WPS)
 • Kontrola przygotowania elementów do spawania i nadzór nad jego realizacją
 • Kontrola jakości złączy spawanych metodami NDT poprzez weryfikację i udział w badaniach (realizowanych przez odrębną firmę specjalistyczną)
 • Kontrola jakości powłok antykorozyjnych i malarskich
 • Udział w próbach i badaniach konstrukcji/ urządzeń po ich montażu
 • Udział w odbiorach końcowych (commissioning) i przekazaniu obiekty operatorowi
 • Współpraca z dozorem technicznym ( np. UDT)
 • Weryfikacja dokumentacji finalnej („as built drawings”)
 • Wsparcie techniczne we wszystkich kwestiach jakościowych występujących na budowie.
 • Kontrola właściwego oznakowania wysyłkowego na zgodność z dokumentacją kontraktową.

 

Koordynacja

 

Doświadczony Zespół Koordynatorów JSHQS zapewnia efektywny przepływ informacji i dokumentów między Klientami a Inspektorami. Zadaniem Zespołu jest:

 

 • Właściwy dobór inspektora (inżyniera danej specjalności) do realizacji wyznaczonego zadania,
 • Przekazanie inspektorowi wszelkich instrukcji i zaleceń Klienta w zakresie wymagań technicznych, sposobu raportowania itp.
 • Weryfikacja raportów z inspekcji/expeditingu pod kątem merytorycznym i językowym oraz terminowe przekazywanie ich do klientów
 • Bieżąca współpraca z klientami oraz dostawcami w zakresie problematyki jakościowej związanej z realizacją projektów.