Usługi

Rodzaje usług inspekcyjnych

Nasi klienci mają potrzebę kontroli jakości i nadzorowania terminowości produkcji i dostaw urządzeń inwestycyjnych, przeznaczonych na obiekty przemysłowe „pod klucz” przez wyspecjalizowanych inspektorów technicznych.

 

Właściwa jakość urządzeń i terminowa dostawa na plac budowy są warunkami płynnej realizacji inwestycji.

 

J. S. Hamilton Quality Services Sp. z o.o. zapewnia spełnienie tych warunków.

Audyty dostawców

Celem audytu technicznego dostawców/poddostawców jest zweryfikowanie, że spełniają oni wymagania/oczekiwania klientów w zakresie możliwości produkcyjnych oraz zapewnienia kontroli jakości wytwarzanych urządzeń lub wyrobów.

 

Audyty w imieniu potencjalnych zleceniodawców są przeprowadzane przed złożeniem zamówień na produkcję.

Monitoring produkcji

JSHQS oferuje monitorowanie całego procesu produkcji lub jego krytycznej fazy celem zapewnienia pełnej zgodności realizacji kontraktu zarówno od strony projektowej, jak i jakości wytwarzania, w tym przestrzegania określonych procedur i wymagań technicznych. Program monitoringu może ustalić Klient w uzgodnieniu z Wykonawcą i JSHQS.

Udział w próbach i testach w trakcie produkcji i po jej ukończeniu

Inspektorzy JSHQS uczestniczą w próbach i testach zdefiniowanych przez dostawców i zatwierdzonych przez Generalnego Wykonawcę oraz Klienta (Operatora) kompletnego obiektu w Planie Kontroli Jakości (ang. Quality Control Plan). Czynności tam opisane realizuje Inspektor JSHQS działający w imieniu drugiej strony (Generalnego Wykonawcy) lub trzeciej strony (Klienta ostatecznego – Operatora), obejmujące:

 

 • Aktywny udział w spotkaniu otwierającym, doprecyzowującym rolę i stopień zaangażowania inspektora w całym procesie (ang. PIM – Pre-Inspection Meeting)
 • Udział w badaniu „Hold Point” (punkt zatrzymania) – próbie w trakcie produkcji lub montażu, wymagającej bezwzględnej obecności inspektora (np. próba ciśnieniowa). Tylko pozytywny wynik tej próby umożliwia kontynuację produkcji.
 • Nadzór (w zakresie określonym przez klienta) nad badaniami nieniszczącymi (NDT) i innymi.
 • Udział w próbach końcowych i badaniach odbiorowych (ang. FAT – Final Acceptance Tests).
 • Przegląd i weryfikacja dokumentacji technicznej, związanej z realizacją zamówienia, w tym wyników badań i prób wewnętrznych, certyfikatów materiałowych i innych.

Kontrola przedwysyłkowa

Kontrola przedwysyłkowa może dotyczyć weryfikacji ilości, oznakowania i opakowania elementów maszyn i urządzeń, przygotowanych do wysyłki. Jej celem jest:

 

 • Weryfikacja oznakowania poszczególnych części i komponentów celem zapewnienia bezbłędnego i szybkiego montażu na placu budowy.
 • Kontrola konserwacji i opakowania transportowego mającego na celu ochronę i zabezpieczenie urządzeń na czas transportu i magazynowania na placu budowy
 • Kontrola kompletności wysyłek

Nadzór nad załadunkiem na środku transportu

JSHQS oferuje nadzór nad załadunkiem urządzeń i materiałów, zwłaszcza transportowanych drogą morską, których wielkość, ciężar lub podatność na uszkodzenia wymaga szczególnie starannego mocowania i zabezpieczenia.

Expediting

Expediting to szczegółowy nadzór nad terminowością całego procesu realizacji kontraktu – od złożenia zamówienia po dostawę na plac budowy. Expediting – usługa szeroko znana na świecie, z której korzystają najwięksi kontraktorzy – jest wciąż stosunkowo mało popularna na rynku krajowym.

 

Expediting to nie tylko informowanie klienta o problemach związanych z terminowością realizacji zamówienia, ale aktywny udział inspektora w usuwaniu potencjalnych opóźnień we współpracy z Klientem i Dostawcą.

 

Przedmiotem expeditingu mogą być następujące fazy projektu:

 

 • Opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji technicznej
 • Stan realizacji zamówień na materiały, podzespoły i usługi zewnętrzne
 • Produkcja i montaż
 • Realizacja procesu kontroli jakości: testy pośrednie i końcowe
 • Usuwanie wad i usterek stwierdzonych w wyniku kontroli wewnętrznej/zewnętrznej
 • Przygotowanie do wysyłki, zabezpieczenie transportu

 

Usługi doradcze w zakresie szeroko pojętej tematyki jakościowej, związanej z realizacją zamówień, w tym technologii produkcji i kontroli jakości.