O nas

Polityka prywatności

 

Informacje o Administratorze Danych Osobowych.

 

Administratorem danych osobowych jest J.S. Hamilton Quality Services Sp. z o.o.  z siedzibą w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, posiadającą NIP 583-100-63-44

 

Informacje o Inspektorze Ochrony Danych.

 

Wyznaczonym przez J.S. Hamilton Quality Services Sp. z o.o. Inspektorem Ochrony Danych jest Jacek Gołdych.

Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: J.S. Hamilton Quality Services Sp. z o.o., Inspektor Danych Osobowych, ul. Chwaszczyńska 180, 81‑571 Gdynia;
 • przez e-mail: iodo@hamilton.com.pl;

 

Informacje o odbiorcach danych osobowych.

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców:

 • upoważnionym pracownikom i współpracownikom J.S. Hamilton Quality Services Sp. z o.o.,
 • podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz J.S. Hamilton Quality Services Sp. z o.o. w tym: usługi prawne, marketingowe, pośrednictwa pracy, pocztowe i kurierskie oraz inspektorowi danych osobowych.

 

Dane będą ujawniane wyłącznie zaufanym odbiorcom i przetwarzane jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług na rzecz J.S. Hamilton Quality Services Sp. z o.o.

 

 

Informacje o celach, podstawach prawnych i okresie przetwarzania danych osobowych:

 

OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ:

 

# CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA OKRES PRZETWARZANIA
1.

Ocena kwalifikacji, zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które jest prowadzona rekrutacja oraz wybór odpowiedniej osobę do pracy w  J.S. Hamilton Quality Services Sp. z o.o.

 

Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) w zakresie: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Zgoda (art.6 ust.1 lit. a RODO) na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli z własnej inicjatywy zostały przekazane dane inne niż wskazane powyżej.

Uzasadniony interes ( art.6 ust.1 lit. a RODO ) w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Uzasadniony interes polega na konieczności sprawdzenia umiejętności i zdolności, aby dokonać oceny i wyłonić najbardziej odpowiedniego kandydata.

Do momentu zakończenia tej rekrutacji.
2.

Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy o pracę.

 

Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) w zakresie: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe;

Niezbędność przetwarzania danych osobowych do zawarcia umowy o pracę ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Do momentu zakończenia tej rekrutacji.
3. Prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. Podstawy wskazane w pkt. 1, a ponadto odrębna zgoda ( art.6 ust. 1 lit. a RODO ) na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych . Do momentu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż 2 lata.

 

Informacje o realizowanych prawach podmiotu danych.

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, w odniesieniu do tych danych, następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, o ile prawo do uzyskania kopii nie wpłynie niekorzystnie na prawa i wolności innych osób,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są niepoprawne,
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa i nie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • prawo do odwołania zgody, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy dane są przetwarzane w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu J.S. Hamilton Quality Services Sp. z o.o.,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warsza

 

Informacje o obowiązku podania danych.

 

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Bez podania danych, nie jest możliwy udział w rekrutacji.

 

Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą służyły do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania.

 

Informacje o przekazaniu poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Europejski.

 

 

OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY NA PODSTAWIE UMOWY CYWILNOPRAWNEJ 

 

# CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA OKRES PRZETWARZANIA
4.

Ocena kwalifikacji, zdolności i umiejętności potrzebnych do wykonywania zadań w ramach współpracy oraz wyboru odpowiedniej osoby do współpracy z J.S. Hamilton Quality Services Sp. z o.o.

 

Niezbędność przetwarzania danych osobowych do podjęcia działań przed zawarciem umowy i do zawarcia umowy ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Uzasadniony interes ( art.6 ust.1 lit. a RODO ) w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Uzasadniony interes polega na konieczności sprawdzenia umiejętności i zdolności, aby dokonać oceny i wyłonić najbardziej odpowiedniego kandydata do nawiązania współpracy.

Do momentu zakończenia tej rekrutacji.
5. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy (umowa o współpracę, umowy o dzieło, albo umowy zlecenia) Niezbędność przetwarzania danych osobowych do zawarcia umowy ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO) Do momentu zakończenia tej rekrutacji.
6. Prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych Podstawy wskazane w pkt. 1, a ponadto odrębna zgoda ( art.6 ust. 1 lit. a RODO ) na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych Do momentu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż 2 lata.

 

Informacje o realizowanych prawach podmiotu danych.

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, w odniesieniu do tych danych, następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, o ile prawo do uzyskania kopii nie wpłynie niekorzystnie na prawa i wolności innych osób,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są niepoprawne,
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa i nie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • prawo do odwołania zgody, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy dane są przetwarzane w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu J.S. Hamilton Quality Services Sp. z o.o.,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa

 

Informacje o obowiązku podania danych.

 

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Bez podania danych, nie jest możliwy udział w rekrutacji.

 

Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą służyły do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania.

 

Informacje o przekazaniu poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Europejski.

 

 

POTENCJALNYCH KONTRAHENTÓW, KONTRAHENTÓW, PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW KONTRAHENTÓW:

 

# CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA OKRES PRZETWARZANIA
7. Realizacja zadań zmierzających do zawarcia umowy. Przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonana umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 10 lat od zakończenia roku kalendarzowego licząc od następnego roku w którym zakończono działania zmierzające do zawarcia umowy.
8. Realizacja umowy. Przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonana umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 10 lat od zakończenia roku kalendarzowego licząc od następnego roku w którym zakończono umowę.
9. Prowadzenie dokumentacji księgowo‑podatkowej. Przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków. 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego licząc od następnego roku w którym zakończono umowę.
10. Opracowanie i udzielenie  odpowiedzi na zapytanie lub inne zgłoszenie. Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie lub zgłoszenie dotyczące działalności J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Okres utrzymywania bieżących relacji np. odpowiedzi na pytania, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji.
11. Obsługa, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) dotyczących prawa do obrony lub dochodzenia w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. Przez okres, w którym mogą przysługiwać stronom prowadzonej konwersacji  roszczenia cywilnoprawne (okres przedawnienia roszczeń).
12. Rozpatrywanie reklamacji, skarg, wniosków. Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) dotyczących dbania o jakości i wizerunek przedsiębiorcy. 10 lat od zakończenia roku kalendarzowego licząc od następnego roku w którym zakończono realizacje umowy.
13. Marketing bezpośredni. Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Do momentu zgłoszenia sprzeciwu.

 

Informacje o realizowanych prawach podmiotu danych.

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, w odniesieniu do tych danych, następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, o ile prawo do uzyskania kopii nie wpłynie niekorzystnie na prawa i wolności innych osób,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są niepoprawne,
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa i nie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • prawo do odwołania zgody, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy dane są przetwarzane w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu J.S. Hamilton Quality Services Sp. z o.o.,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa

 

Informacje o obowiązku podania danych.

 

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do udzielenia  odpowiedzi na zapytanie lub inne zgłoszenie. Bez podania danych, nie będzie możliwe podjęcie efektywnej komunikacji.

 

Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Informacje o przekazaniu poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Europejski.

 

OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z J.S. HAMILTON POLAND SP. Z O.O. W CELACH INNYCH NIŻ ZWIĄZANYCH Z NAWIĄZANIEM WSPÓŁPRACY, ISTNIEJĄCĄ WSPÓŁPRACĄ LUB REKRUTACJĄ:

 

# CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA OKRES PRZETWARZANIA
14. Opracowanie i udzielenie  odpowiedzi na zapytanie lub inne zgłoszenie Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust 1 lit f RODO ) polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie lub zgłoszenie dotyczące działalności J.S. Hamilton Poland SP. Z O.O. Okres utrzymywania bieżących relacji np. odpowiedzi na pytania, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji.
15. Obsługa, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń Prawnie uzasadniony interes (art.. 6 ust 1 lit f RODO ) polegający na prawie do obrony lub dochodzenia w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń Przez okres, w którym mogą przysługiwać stronom prowadzonej konwersacji  roszczenia cywilnoprawne (okres przedawnienia roszczeń)

 

Informacje o realizowanych prawach podmiotu danych.

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, w odniesieniu do tych danych, następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, o ile prawo do uzyskania kopii nie wpłynie niekorzystnie na prawa i wolności innych osób,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są niepoprawne,
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa i nie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • prawo do odwołania zgody, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy dane są przetwarzane w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu J.S. Hamilton Quality Services Sp. z o.o.,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa

 

Informacje o obowiązku podania danych.

 

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do udzielenia  odpowiedzi na zapytanie lub inne zgłoszenie. Bez podania danych, nie będzie możliwe podjęcie efektywnej komunikacji.

 

Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Informacje o przekazaniu poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Europejski.

 

OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH OBIEKTY J.S. HAMILTON POLAND SP. Z O.O.

 

# CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA OKRES PRZETWARZANIA
16. Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu zajmowanego przez J.S. Hamilton Quality Services Sp. z o.o., ochronę mienia J.S. Hamilton Quality Services Sp. z o.o. oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić J.S. Hamilton Quality Services Sp. z o.o. na szkodę. Prawnie uzasadniony interes administratora danych ( art. 6 ust.1 lit. f RODO ) polegający na potrzebie zapewnienia bezpieczeństwa na terenie obiektu zajmowanego przez J.S. Hamilton Quality Services Sp. z o.o. i możliwości identyfikacji osób znajdujących się na terenie tego obiektu.

Dane zgromadzone w książce wejść i wyjść będą przechowywane przez okres maksymalnie 6 miesięcy od dnia utrwalenia.

 

Dane zgromadzone na nagraniach z monitoringu wizyjnego będą  przechowywane przez okres maksymalnie 3 miesięcy od dnia nagrania.

 

Informacje o realizowanych prawach podmiotu danych.

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, w odniesieniu do tych danych, następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, o ile prawo do uzyskania kopii nie wpłynie niekorzystnie na prawa i wolności innych osób,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są niepoprawne,
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa i nie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy dane są przetwarzane w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu J.S. Hamilton Quality Services Sp. z o.o.,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa

 

Informacje o obowiązku podania danych.

 

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do uprawnionego poruszania się po obiektach zajmowanych przez J.S. Hamilton Quality Services Sp. z o.o.

 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą służyły do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania.

 

Informacje o przekazaniu poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Europejski.

 

OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE STRONY WWW J.S. HAMILTON POLAND SP. Z O.O.

 

# CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA OKRES PRZETWARZANIA
17. Działania marketingowe. Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust 1 lit f RODO ) polegający na prowadzeniu działalności marketingowej J.S. Hamilton Quality Services Sp. z o.o. Do czasu zgłoszenia żądania usunięcia danych.

 

Informacje o odbiorcach danych osobowych.

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców:

 • upoważnionym pracownikom i współpracownikom J.S. Hamilton Quality Services Sp. z o.o.,
 • podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz J.S. Hamilton Quality Services Sp. z o.o. w tym usługi analityczne, marketingowe realizowane na stronach WWW.

Dane będą ujawniane wyłącznie zaufanym odbiorcom i przetwarzane jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług na rzecz J.S. Hamilton Quality Services Sp. z o.o.

 

Informacje o realizowanych prawach podmiotu danych.

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, w odniesieniu do tych danych, następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, o ile prawo do uzyskania kopii nie wpłynie niekorzystnie na prawa i wolności innych osób,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są niepoprawne,
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa i nie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • prawo do odwołania zgody, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy dane są przetwarzane w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu J.S. Hamilton Quality Services Sp. z o.o.,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa

 

Informacje o obowiązku podania danych.

 

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do udzielenia  odpowiedzi na zapytanie lub inne zgłoszenie. Bez podania danych, nie będzie możliwe podjęcie efektywnej komunikacji.

 

Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Informacje o przekazaniu poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Europejski.